Audzināšanas darbs

Audzināšanas darbs tiek īstenots, balstoties uz valstī, pilsētā un izglītības iestādē izvirzītajām audzināšanas prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, aptverot visus audzināšanas darba virzienus izglītības iestādē.

Audzināšanas darba mērķis:

Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

 Audzināšanas darba uzdevumi

 1. Veicināt izglītojamo sevis apzināšanos, pilnveidošanu, pašizziņu, gribas audzināšanu un pozitīvu pašvērtējumu;
 2. Veicināt izglītojamo cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu;
 3. Veicināt sadarbību starp skolu un izglītojamā vecākiem, rīkojot pasākumus un izglītojošas lekcijas par aktuālajiem jautājumiem skolēna dzīvē;
 4. Iesaistīt izglītojamos skolēnu pašpārvaldē mācību un skolas dzīves apstākļu uzlabošanā;
 5. Veicināt pilsonisko līdzdalību, attīstīt patriotismu, veicinot cieņu pret Latvijas valsti, tautu, kultūru un tradīcijām;
 6. Nodrošināt iespēju izglītojamiem pēc savām interesēm un spējām piedalīties interešu izglītības pulciņos;
 7. Nodrošināt iespēju dalībai Karjeras izglītības pasākumos;
 8. Sagatavoties dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi ir:

 • atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita
 • cilvēka cieņu un brīvību;
 • centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk,
 • kvalitatīvāk un produktīvāk;
 • drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna
 • rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā;
 • godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;
 • gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē;
 • laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība;
 • līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts;
 • mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām
 • un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību;
 • savaldība – uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus;
 • solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu
 • labumu, demokrātisks dialogs ar citiem;
 • taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu
 • ievērošana;
 • tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības
 • stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

Cieceres pamatskolas audzināšanas darba plānojums 2020.-2023. m.g.


 

Skolēnu pašpārvalde

 

Izglītojamo pašpārvaldes prezidenti: