Darbinieki

 

Administrācija:

Vovere Vineta – direktore;

Lelde Sviķe – direktores vietniece izglītības jomā;

Zane Ņukša-Valdmane – direktores vietniece audzināšanas jomā;

Brazdauskis Jurģis – direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos

Cieceres pamatskolas skolotāju kolektīvs uzsākot 2018./2019.  mācību gadu

 

SKOLAS MĀCĪBU JOMU METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI

Valodu, sociālā un pilsoniskā Andra Ekmane
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, veselības un fiziskās aktivitātes Dace Mickēviča
Dabas zinātņu un matemātikas – Inese Ozoliņa
Tehnoloģiju – Gints Valdmanis
Sākumskolas Iveta Freimane
Klašu audzinātāju – Zane Ņukša-Valdmane